Utbildningsplan BAB04

Välj startår
2002
2003
2004
2005
2006
Utbildningsplan: BAB04
1Utbildningsmål
1.1Mål för högskoleingenjörsutbildningen vid Ingenjörshögskolan i Jönköping
1.1.1Generella mål för högskoleexamen med inriktning
För att erhålla högskoleexamen skall studenten;
- ha goda kunskaper och förtrogenhet med tillämpad teknik för att kunna verka inom det valda teknikområdet,
- kunna delta i arbetsgrupper och i projektgrupper som enskild medlem eller som grupp-/projektledare,
- ha kunskaper om etik och miljöfrågor, kvalitetsstyrning, arbetsorganisation och ekonomistyrning för att kunna delta i ett företags löpande arbete,
- besitta goda kunskaper om aktuella datorverktyg inom det valda teknikområdet,
- ha god förmåga att uttrycka sig muntligt och skriftligt på svenska,
- ha beredskap för att verka i en internationell miljö.

Ovanstående grundar sig på målen i högskolelagen, 1 kap, 9 § samt på utbildningskonceptet vid Ingenjörshögskolan i Jönköping.
1.1.2Programspecifikt mål
Kursen avser att ge grundläggande färdigheter i matematik, fysik och kemi som en förberedelse för ingenjörsstudier.
1.2Mål för teknologie kandidatexamen vid Ingenjörshögskolan i Jönköping
2Utbildningsupplägg/profil
2.1Programbeskrivning
Att ge kompletterande utbildning i matematik, fysik och kemi. Efter genomgången utbildning ska de studerande ha samma kompetens som de, som genomgått 3 årskurser på gymnasiets naturvetenskapsprogram.

För studerande som genomgått utbildningen med godkänt betyg (3) är platser reserverade på de treåriga ingenjörsprogrammen vid Högskolan i Jönköping. Antalet reserverade platser vid respektive program är begränsat.

Utbildningen präglas av ett internationellr synsätt och en del av studietiden kan eventuellt förläggas till utländsk högskola.

Genusperspektiv beaktas i utbildningen.
2.2Studieformer
Undervisningen bedrivs kontinuerligt under läsåret med tentamina vid tidpunkter som väljs med hänsyn till genomgångna kursavsnitt. Matematik, fysik och kemi läses parallellt under hela läsåret. Undervisningen är så upplagd att närvaro förutsätts.

Ämnen
Matematik 13 p
Fysik 17 p
Kemi 10 p

I undervisningen används datorn som ett naturligt hjälpmedel.
I matematik läses gymnasiets kurser t o m D-nivå.
I fysik läses naturvetenskapsprogrammets kurser A och B på gymnasiet.
I kemi läses naturvetenskapsprogrammets kurs A på gymnasiet.

Kursplanering sker i samråd med de studerande under beaktande av de varierande förkunskaper som de studernade kan förväntas ha.

Kursen ger ej högskolepoäng vare sig för enskilda ämnen eller i sin helhet.
2.3Examination och betyg
Efter genomgången godkänd utbildning utfärdas kursbevis med betyg i enskilda ämnen specificerade.

Kursbevis begäres av den studerande efter avslutad utbildning.
Kurser
KurskodKursnamnPoängNivåÄmne
År 1
TBAFYAFysik17AFysik
TBAKEA:1Kemi10AKemi
TBAMAT:1Matematik13AMatematik/Tillämpad matematik
4Examen och Examenskrav
4.1Examen
Skriftliga tentamina ordnas på olika ämnesavsnitt med betygsgraderna 3, 4 och 5, där 3 är godkänd och 5 högsta betyg. Betyg på kurs med flera deltentamina utgörs av medelvärdet av de olika tentamina.
Förutom godkända tentamina krävs också genomförda och godkända övningsuppgifter, laborationer och grupparbeten.
5Behörighetsskrav och urvalsregler
5.1Behörighetskrav
Behörig att antas till tekniskt basår är den som har Grundläggande behörighet, samt särskild behörighet Matematik kurs B eller 1 åk HSENTTe eller 2 åk MuSoDu eller etapp 2. Lägst betyget G/3.
5.2Urvalsregler
Betygsurval (B) och provurval från högskoleprovet (P) med fördelningen:
B/P (%) 65/35.
6Övrig information
6.1Ytterligare information
För ytterligare information:
Ingenjörshögskolan i Jönköping AB
Box 1026
551 11 Jönköping
Tel. 036-15 77 00
Fax. 036-10 05 98
Webb : http://www.ing.hj.se