Kursplan

Kemi  10 poäng
TBAKEA:1
Chemistry

Nivå:A
Ämneskod:KEA
Utbildningsomr:NA

MÅL
Att utveckla:
förståelse för samband mellan struktur, egenskaper och funktion hos kemiska ämnen samt varför kemiska reaktioner sker,

förmåga att hantera kemisk laboratorieutrustning, att välja, planera och utföra experiment

förmåga att beskriva, tolka och förklara kemiska förlopp med naturvetenskapliga modeller,

förmåga att utifrån kemiska teorier, modeller och egna upptäckter reflektera över iakttagelser i sin omgivning,

förmåga att analysera och värdera kemins roll i samhället.

KURSINNEHÅLL
Kemi A bygger på grundskolans utbildning i kemi och behandlar elektronstruktur, kemisk bindning, kemiska reaktioner, enkel stökiometri, enkla redoxprocesser och syror och baser. Den bidrar också till fördjupad kunskap om kemiska ämnens förekomst, egenskaper och användningsområden.

FÖRKUNSKAPER/BEHÖRIGHET
Enligt programmets behörighetskrav

UNDERVISNING
Föreläsningar, laborationer och övningar

EXAMINATION
Tentamen 10 p
Godkända laborationer

BETYG
Som betyg på kursen som helhet används Underkänd, 3, 4 och 5.

KURSLITTERATUR
KurslitteraturTitel: KEMIBOKEN A 100P
Författare: Hans Borén m fl
Förlag: Bokförlaget Liber, 2005
ISBN 91-47-01843-7