Kursplan

Fysik  17 poäng
TBAFYA
Physics

Nivå:A
Ämneskod:FYA
Utbildningsomr:NA

MÅL
Att utveckla:
kunskap om centrala fysikaliska begrepp, storheter och grundläggande modeller, förmåga att kvantitativt och kvalitativt beskriva, analysera och tolka fysikaliska fenomen, modeller och begrepp, förmåga att planera och genomföra experiment och att med hjälp av moderna tekniska hjälpmedel samla in och analysera data.

KURSINNEHÅLL
Fysik A behandlar rörelse, energi och värme, ljus och elektricitet samt materiens uppbyggnad av mindre beståndsdelar. Kursen ger även en orientering om fysikens idéhistoriska utveckling samt om energiförsörjningens problem. Sambanden mellan fysikaliska storheter studeras huvudsakligen kvalitativt men viss matematisk behandling ingår. För kursen krävs förkunskaper i matematik motsvarande Matematik A.

Fysik B behandlar områdena mekanik, elektromagnetism, mekaniska och elektromagnetiska vågor samt atom- och kärnfysik. Kursen ger även en orientering om universums utveckling. Kraven på matematisk behandling av fysiken är i denna kurs högre än i Fysik A. Kursen bygger på vissa kunskaper från Matematik D.

FÖRKUNSKAPER/BEHÖRIGHET
Enligt programmets behörighetskrav

UNDERVISNING
Föreläsningar, laborationer och övningar

EXAMINATION
Tentamina 17 p, Godkända laborationer

BETYG
Som betyg på kursen som helhet används betygsgraderna Underkänd, 3, 4 och 5.

KURSLITTERATUR
KurslitteraturTitel: ERGO FYSIK KURS A
Författare: Pålsgård, Kvist, Nilsson
Förlag: Liber
ISBN: 91-47-01830-5
 Titel: ERGO FYSIK KURS B
Författare: Pålsgård, Kvist, Nilsson
Förlag: Liber
ISBN: 91-47-01847-X