Kursplan

Matematik  13 poäng
TBAMAT:1
Mathematics

Nivå:A
Ämneskod:MAA
Utbildningsomr:NA

MÅL
Att utveckla:
förmåga att tolka, förklara och använda matematikens språk, symboler, metoder, begrepp och uttrycksformer,
förmåga att tolka en problemsituation och att formulera den med matematiska begrepp och symboler samt välja metod och hjälpmedel för att lösa problemet,
förmåga att följa och föra matematiska resonemang samt redovisa sina tankegångar muntligt och skriftligt,
förmåga att utforma, förfina och använda matematiska modeller samt att kritiskt bedöma modellernas förutsättningar, möjligheter och begränsningar,
kunskaper om hur matematiken används inom informationsteknik, samt om hur informationsteknik kan användas vid problemlösning för att åskådliggöra matematiska samband och för att undersöka matematiska modeller.

KURSINNEHÅLL
Matematik C bygger på Matematik B och innehåller elementära funktioner samt differentialkalkyl.
Matematik D bygger på Matematik C och innehåller trigonometri samt differential- och integralkalkyl.

FÖRKUNSKAPER/BEHÖRIGHET
Enligt programmets behörighetskrav

UNDERVISNING
Föreläsningar och övningar

EXAMINATION
Tentamina 13 p

BETYG
Som betyg på kursen som helhet används betygsgraderna Underkänd, 3, 4 och 5.

KURSLITTERATUR
KurslitteraturTitel: MATEMATIK 3000 FÖR NV OCH TE Kurs C och D lärobok NV/TE
Författare: Björk, Brolin
Förlag: Natur och Kultur
ISBN 27-51002-6
 Titel: MATEMATIK 3000 FÖR NV OCH TE Kurs C och D övningsbok NV/TE
Författare: Björk, Brolin
Förlag: Natur och Kultur
ISBN 27-51003-4
 Titel: TABELLER OCH FORMLER FÖR NV-PROGRAMMET
Författare: Ekbom/Lillieborg/Larsson/Ölme/Jönsson/Krigsman
Förlag: Liber
ISBN 91-47-01746-5
 Utdelat material