Utbildningsplan PDN06

Välj startår
2006
Utbildningsplan: PDN06
1Utbildningsmål
1.1Mål för högskoleingenjörsutbildningen vid Ingenjörshögskolan i Jönköping
1.1.1Generella mål för högskoleexamen med inriktning
För att erhålla högskoleexamen skall studenten;
- ha goda kunskaper och förtrogenhet med tillämpad teknik för att kunna verka inom det valda teknikområdet,
- kunna delta i arbetsgrupper och i projektgrupper som enskild medlem eller som grupp-/projektledare,
- ha kunskaper om etik och miljöfrågor, kvalitetsstyrning, arbetsorganisation och ekonomistyrning för att kunna delta i ett företags löpande arbete,
- besitta goda kunskaper om aktuella datorverktyg inom det valda teknikområdet,
- ha god förmåga att uttrycka sig muntligt och skriftligt på svenska,
- ha beredskap för att verka i en internationell miljö.

Ovanstående grundar sig på målen i högskolelagen, 1 kap, 9 § samt på utbildningskonceptet vid Ingenjörshögskolan i Jönköping.
1.1.2Programspecifikt mål
Studenten ska efter genomgången utbildning ha grundläggande färdigheter i teknik, ekonomi och organisering av teknikbaserad verksamhet för att självständigt kunna ta ansvar för arbete med en sådan verksamhets utveckling och drift. Detta innebär att studenten utöver de generella målen för högskoleexamen ska tillägna sig;

- fördjupade kunskaper inom service management
- fördjupade kunskaper i datanätteknik
1.2Mål för teknologie kandidatexamen vid Ingenjörshögskolan i Jönköping
2Utbildningsupplägg/profil
2.1Programbeskrivning
Behovet av specialiserade nätverkstekniker har ökat kraftigt under det senaste deceniet. Programmet Datanätteknik fördjupning 40p är anpassat för att möta detta ökade behov. Studenterna lär sig att behärska mer avancerade nätverksteknologier samtidigt som studenten får en förståelse för hur tjänster utvecklas, genomdrivs och följs upp. Detta för att kunna arbeta med mer avancerade nätverksinstallationer och framtagandet av tjänster.
2.2Studieformer
Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, övningar, laborationer och projekt.
2.3Examination och betyg
Examination anordnas i varje kurs eller delkurs.

Extra examinationstillfällen ges enligt fastställd tidplan under året.
Kurser
KurskodKursnamnPoängNivåÄmne
År 1
TARB06Avancerad Routingteknik5BDatateknik
TSLB06Service Level Management5BDatateknik
TDTB06Drift av tjänster5BDatateknik
TANB06Avancerad Nätverkssäkerhet5BDatateknik
TASC06Avancerad Switchteknik5CDatateknik
TSIC06Styrning av IT-tjänster5CDatateknik
TEXC00Examensarbete10CÖvriga ämnen
4Examen och Examenskrav
4.1Examen
Datanätteknik, påbyggnadsutbildning 40 poäng.
Industridiplomering datanätteknik utfärdas.
5Behörighetsskrav och urvalsregler
5.1Behörighetskrav
Examen Datanätteknik 80p eller motsvarande.
Saknas formell behörighet, kan Ingenjörshögskolan pröva den reella kompetensen hos den sökande om denne anser sig ha inhämtat motsvarande kunskaper på annat sätt. Syftet är att bedöma den samlade kompetensen och om den sökande har möjlighet att klara vald utbildning. Reell kompetens kan handla om kunskaper och erfarenheter från arbetsliv, längre utlandsvistelse eller annan kursverksamhet.

Kurser ingående i programmet kan läsas som fristående kurser i mån av plats och respektive behörighetskrav framgår av kursplanen.
5.2Urvalsregler
Grupp 1: Examen om minst 80p. Rangordning efter medelbetyg från examen.
Grupp 2: 65-79p. Rangordning sker efter antal avklarade poäng.
6Övrig information
6.1Arbetsområden efter examen
Utbildningen ger fördjupade teoretiska och praktiska kunskaper för att kunna arbeta som tekniker med stora och komplexa datanät hos såväl konsultföretag och nätoperatörer som hos företag med egna dataavdelningar.
6.2Påbyggnadsutbildning
Efter viss komplettering kan Högskoleingenjörs- och/eller kandidatexamen nås.
6.3Ytterligare information
Denna utbildningsplan grundar sig på bestämmelser för den grundläggande högskoleutbildningen vid Högskolan i Jönköping.
För ytterligare information:
Ingenjörshögskolan i Jönköping AB
Box 1026
551 11 Jönköping
Tel. 036-10 10 00
Fax. 036-10 05 98
Webb : http://www.ing.hj.se