Utbildningsplan LD05

Välj startår
2003
2004
2005
2006
Utbildningsplan: LD05
1Utbildningsmål
1.1Mål för högskoleingenjörsutbildningen vid Ingenjörshögskolan i Jönköping
1.1.1Generella mål för högskoleexamen med inriktning
För att erhålla högskoleexamen skall studenten;
- ha goda kunskaper och förtrogenhet med tillämpad teknik för att kunna verka inom det valda teknikområdet,
- kunna delta i arbetsgrupper och i projektgrupper som enskild medlem eller som grupp-/projektledare,
- ha kunskaper om etik och miljöfrågor, kvalitetsstyrning, arbetsorganisation och ekonomistyrning för att kunna delta i ett företags löpande arbete,
- besitta goda kunskaper om aktuella datorverktyg inom det valda teknikområdet,
- ha god förmåga att uttrycka sig muntligt och skriftligt på svenska,
- ha beredskap för att verka i en internationell miljö.

Ovanstående grundar sig på målen i högskolelagen, 1 kap, 9 § samt på utbildningskonceptet vid Ingenjörshögskolan i Jönköping.
1.1.2Programspecifikt mål
1.2Mål för teknologie kandidatexamen vid Ingenjörshögskolan i Jönköping
2Utbildningsupplägg/profil
2.1Programbeskrivning
Ljusdesignprogrammet är en utbildning som ger breda kunskaper teoretiskt och praktiskt i gestaltning och planering av ljus.
Inom programmet finns fördjupningar dels mot ljus för inne och utemiljö dels mot butik, museum, scen och mässa. Kurserna har ett grundläggande innehåll av belysningslärans kärnämnen och omfattar utöver det, seende och ljusstrålning, människa, ljus, rum och färg, dagsljus, elljus, belysningplaneringsprocessen, ljusanalys, programskrivning, armatur och ljuskällekunskap samt styr och regler. Beroende på inriktning fördjupar man sej i gestaltning av ljus och den teknik som är specifik för programmets olika delområden.
Delar av undervisningen består av projekt, där studenternas förmåga att omsätta de teoretiska kunskaperna i praktisk tillämpning tränas.
Programmet förbereder teoretiskt och praktiskt för arbete med ljus med bred utgångspunkt som konsult eller i företag. Du kan samarbeta med elkonsulter, arkitekter, inredare, landskapsarkitekter, fysiska planerare, armaturtillverkare, mäss och eventfirmor, uthyrningsfirmor, butiker, reklamfirmor, museiverksamhet, film eller TV-bolag.

Genusperspektiv beaktas i utbildningen så att pedagogik och innehåll passar båda könen.
2.2Studieformer
Undervisningen består av föreläsningar, självstudieuppgifter, laborationer och projekt.
2.3Examination och betyg
Examination anordnas i varje kurs eller delkurs. Examinationen och betygssättningen framgår av respektive kursplan.

Extra examinationstillfällen ges enligt fastställd tidplan under året.
Kurser
KurskodKursnamnPoängNivåÄmne
År 1
T1LA05Ljus i innemiljö 110AÖvriga ämnen
TLUA06Ljus i utemiljö 110AÖvriga ämnen
År 2
TP1B03:1Projekt med projektplanering 110BÖvriga ämnen
TP2B03:1Projekt med projektplanering 210BÖvriga ämnen
Valbara kurser
KurskodKursnamnPoängNivåÄmne
År 1
T2LB05Ljus i innemiljö 210AÖvriga ämnen
TEMA05Ljus för event, mässa, monter10AÖvriga ämnen
TBMA06Ljus för butik och museum10AÖvriga ämnen
TLIB06Ljus i innemiljö 310BÖvriga ämnen
År 2
TL2A06Ljus i utemiljö 210AÖvriga ämnen
TTEA06Ljus för teater och TV10AÖvriga ämnen
TBUA06Ljus för butik, mässa och scen10AÖvriga ämnen
TFFA06Ljus för film och foto10AÖvriga ämnen
4Examen och Examenskrav
4.1Examen
Högskoleexamen 80 poäng med inriktning på Ljusdesign.

Degree of University Diploma of Science in Lighting Design.
5Behörighetsskrav och urvalsregler
5.1Behörighetskrav
Grundläggande behörighet.

Saknas formell behörighet, kan Ingenjörshögskolan pröva den reella kompetensen hos den sökande om denne anser sig ha inhämtat motsvarande kunskaper på annat sätt. Syftet är att bedöma den samlade kompetensen och om den sökande har möjlighet att klara vald utbildning. Reell kompetens kan handla om kunskaper och erfarenheter från arbetsliv, längre utlandsvistelse eller annan kursverksamhet.

Kurs ingående i programmet kan läsas som fristående kurs i mån av plats.
Respektive behörighetskrav framgår av kursplanen.
5.2Urvalsregler
Betygsurval (B) och provurval från högskoleprovet (P) med fördelningen:
B/P (%) 65/35.

Särskilt urval:
En mindre del av platserna till Ljusdesign kommer att tillsättas efter särskilt urval. Syftet är att vidga antagningsmöjligheterna för sökande som särskilt lämpliga för arbete inom området ljusdesign genom tex arbetslivserfarenhet eller utbildning inom området.

För att få delta i detta urval krävs att den sökande:

1. Uppfyller behörighetskravet
2. Har den sökta utbildningen vid Ingenjörshögskolan i Jönköping som förstahandsval
3. Kan bedömas vara särskilt lämplig som ljusdesigner.

Förutom anmälan till VHS ska en skriftlig ansökan om särskild urvalsprövning skickas till
Högskolan i Jönköping
Studerandeenheten
Box 1026
551 11 Jönköping.
Ansökan skall vara vara högskolan tillhanda senast den 15 april 2005 och märkas "särskilt urval". Till ansökan skall bifogas kopia av anmälan till VHS tillsammans med kopior av meriter som åberopas.
6Övrig information
6.1Arbetsområden efter examen
Utbildningen ger grundkompetens för arbetsuppgifter
- genom fristående konsultuppdrag eller som anställd
- inom hela byggsektorn (planering) och ljusrelaterade företag på markanaden (försäljning, produktutveckling, planering).
6.2Ytterligare information
Denna utbildningsplan grundar sig på bestämmelser för den grundläggande högskoleutbildningen vid Högskolan i Jönköping.

För ytterligare information:
Ingenjörshögskolan i Jönköping AB
Box 1026
551 11 Jönköping
Tel. 036-15 77 00
Fax. 036-10 05 98
Webb : http://www.ing.hj.se