Utbildningsplan LD03

Välj startår
2003
2004
2005
2006
Utbildningsplan: LD03
1Utbildningsmål
1.1Mål för högskoleingenjörsutbildningen vid Ingenjörshögskolan i Jönköping
1.1.1Generella mål för högskoleexamen med inriktning
För att erhålla högskoleexamen skall studenten;
- ha goda kunskaper och förtrogenhet med tillämpad teknik för att kunna verka inom det valda teknikområdet,
- kunna delta i arbetsgrupper och i projektgrupper som enskild medlem eller som grupp-/projektledare,
- ha kunskaper om etik och miljöfrågor, kvalitetsstyrning, arbetsorganisation och ekonomistyrning för att kunna delta i ett företags löpande arbete,
- besitta goda kunskaper om aktuella datorverktyg inom det valda teknikområdet,
- ha god förmåga att uttrycka sig muntligt och skriftligt på svenska,
- ha beredskap för att verka i en internationell miljö.

Ovanstående grundar sig på målen i högskolelagen, 1 kap, 9 § samt på utbildningskonceptet vid Ingenjörshögskolan i Jönköping.
1.1.2Programspecifikt mål
1.2Mål för teknologie kandidatexamen vid Ingenjörshögskolan i Jönköping
2Utbildningsupplägg/profil
2.1Programbeskrivning
Utbildningens mål är att den ska vara bred och användbar för den som vill arbeta som belysningsplanerare och utforma belysningsanläggningar som ansluter väl till rummets utformning och människans behov av ljus.

Kursmomenten omfattar hela processen från idé till färdigt belysningsförslag. Förutom tekniska områden som armaturer, ljuskällor, styr och reglersystem etc, behandlas människans behov av dagsljus, elljus och visuella krav på hennes omgivande miljö. De senare berör ämnen som seendets fysiologi och psykologi, synergonomi, visuell rumsanalys, arkitektonisk rumsutformning etc.

Undervisningen består av föreläsningar, självstudieupggifter, laborationer och projekt med stigande svårighetsgrad. Studenten avslutar sina studier med att självständigt tillämpa sina kunskaper i belysningsplanering i ett projekt i samverkan med yrkesverksamma i branschen.

Genusperspektiv beaktas i utbildningen.
2.2Studieformer
Undervisningen består av föreläsningar, självstudieuppgifter, laborationer och projekt.
2.3Examination och betyg
Examination anordnas i varje kurs eller delkurs. Examinationen och betygssättningen framgår av respektive kursplan.

Extra examinationstillfällen ges enligt fastställd tidplan under året.
Kurser
KurskodKursnamnPoängNivåÄmne
År 1
T1LA03Ljus i inomhusmiljö 110AÖvriga ämnen
T2LA03Ljus i inomhusmiljö 210AÖvriga ämnen
T3LB03Ljus i inomhusmiljö 310BÖvriga ämnen
T1UA03Ljus i utomhusmiljö 110AÖvriga ämnen
År 2
T2UA03Ljus i utomhusmiljö 210AÖvriga ämnen
TEFA03Effektljus10AÖvriga ämnen
TP1B03Projekt med projektplanering 110BÖvriga ämnen
TP2B03Projekt med projektplanering 210BÖvriga ämnen
4Examen och Examenskrav
4.1Examen
Högskoleexamen 80 poäng med inriktning på Ljusdesign.

Degree of University Diploma of Science in Lighting Design.
5Behörighetsskrav och urvalsregler
5.1Behörighetskrav
Grundläggande behörighet.

Kurs ingående i programmet kan läsas som fristående kurs i mån av plats.
Respektive behörighetskrav framgår av kursplanen.
5.2Urvalsregler
Betygsurval (B) och provurval från högskoleprovet (P) med fördelningen:
B/P (%) 65/35.
6Övrig information
6.1Arbetsområden efter examen
En belysningsplanerare kan ge värdefulla bidrag på en rad olika områden. Förutom egentlig ljusplanering finns intressanta arbetsuppgifter hos såväl beställare, entreprenörer som producenter, från övergripande programarbete till arnmaturdesign, -tillverkning och försäljning.
6.2Ytterligare information
För ytterligare information kontakta
Utbildningschef Jörgen Birgersson, tel. 036-15 76 80, e-post: jorgen.birgersson@ing.hj.se
Programansvarig: Monica Säter, tel. 036-15 75 66, e-post: monica.säter@ing.hj.se
Studievägledare John Ahlnér, tel. 036-15 76 66, telefontid 8.30-9.30 måndag-torsdag, torsdagar även 17-18, tel. 0708-15 76 66, e-post: john.ahlner@ing.hj.se
Studievägledare Annika Edlund, tel. 036-15 75 98, tisdag, onsdag och torsdag, e-post: annika.edlund@ing.hj.se
Expeditionen: te. 036-15 77 00 (vx), fax 036-10 05 98
Webb http://www.ing.hj.se