Utbildningsplan LD04

Välj startår
2003
2004
2005
2006
Utbildningsplan: LD04
1Utbildningsmål
1.1Mål för högskoleingenjörsutbildningen vid Ingenjörshögskolan i Jönköping
1.1.1Generella mål för högskoleexamen med inriktning
För att erhålla högskoleexamen skall studenten;
- ha goda kunskaper och förtrogenhet med tillämpad teknik för att kunna verka inom det valda teknikområdet,
- kunna delta i arbetsgrupper och i projektgrupper som enskild medlem eller som grupp-/projektledare,
- ha kunskaper om etik och miljöfrågor, kvalitetsstyrning, arbetsorganisation och ekonomistyrning för att kunna delta i ett företags löpande arbete,
- besitta goda kunskaper om aktuella datorverktyg inom det valda teknikområdet,
- ha god förmåga att uttrycka sig muntligt och skriftligt på svenska,
- ha beredskap för att verka i en internationell miljö.

Ovanstående grundar sig på målen i högskolelagen, 1 kap, 9 § samt på utbildningskonceptet vid Ingenjörshögskolan i Jönköping.
1.1.2Programspecifikt mål
1.2Mål för teknologie kandidatexamen vid Ingenjörshögskolan i Jönköping
2Utbildningsupplägg/profil
2.1Programbeskrivning
Ljusdesignprogrammet är en utbildning som ger breda kunskaper i belysningsplanering både teoretiskt och praktiskt.
Den har ett grundläggande innehåll av kurser med belysningslärans kärnämnen.

Kurserna i belysningslära omfattar seende och ljusstrålning, människa-rum-ljus och färg, dagsljus, elljus belysningsplaneringsprocessen samt tekniska villkor för dagsljus och elljus.

Programmet har utöver denna grund en klart uttalad profil mot brukaren och rummet.
Programmet ger kunskaper i vilka tekniska val man bör göra för att möta brukarens behov av ljus och hur man kan använda teknik för att gestalta goda rum för användaren.

Delar av undervisningen består av projekt, där studentens förmåga att omsätta de teoretiska kunskaperna i praktisk tillämpning tränas.

Programmet förbereder för en arbetsmarknad inom ljusområdet. Såväl med belysningsplanering för privat och offentlig miljö, försäljning, tillverkning samt arbete i egen regi.

Genusperspektiv beaktas i utbildningen så att pedagogik och innehåll passar båda könen.
2.2Studieformer
Undervisningen består av föreläsningar, självstudieuppgifter, laborationer och projekt.
2.3Examination och betyg
Examination anordnas i varje kurs eller delkurs. Examinationen och betygssättningen framgår av respektive kursplan.

Extra examinationstillfällen ges enligt fastställd tidplan under året.
Kurser
KurskodKursnamnPoängNivåÄmne
År 1
T1LA03Ljus i inomhusmiljö 110AÖvriga ämnen
T2LA03Ljus i inomhusmiljö 210AÖvriga ämnen
T3LB03Ljus i inomhusmiljö 310BÖvriga ämnen
T1UA03Ljus i utomhusmiljö 110AÖvriga ämnen
År 2
T2UA03:1Ljus i utomhusmiljö 210AÖvriga ämnen
BOSE715Ljusgestaltning /Effektljus10AÖvriga ämnen
TP1B03:1Projekt med projektplanering 110BÖvriga ämnen
TP2B03:1Projekt med projektplanering 210BÖvriga ämnen
4Examen och Examenskrav
4.1Examen
Högskoleexamen 80 poäng med inriktning på Ljusdesign.

Degree of University Diploma of Science in Lighting Design.
5Behörighetsskrav och urvalsregler
5.1Behörighetskrav
Grundläggande behörighet.

Saknas formell behörighet, kan Ingenjörshögskolan pröva den reella kompetensen hos den sökande om denne anser sig ha inhämtat motsvarande kunskaper på annat sätt. Syftet är att bedöma den samlade kompetensen och om den sökande har möjlighet att klara vald utbildning. Reell kompetens kan handla om kunskaper och erfarenheter från arbetsliv, längre utlandsvistelse eller annan kursverksamhet.

Kurs ingående i programmet kan läsas som fristående kurs i mån av plats.
Respektive behörighetskrav framgår av kursplanen.
5.2Urvalsregler
Betygsurval (B) och provurval från högskoleprovet (P) med fördelningen:
B/P (%) 65/35.
6Övrig information
6.1Arbetsområden efter examen
Utbildningen ger grundkompetens för arbetsuppgifter
- genom fristående konsultuppdrag eller som anställd
- inom hela byggsektorn (planering) och ljusrelaterade företag på markanaden (försäljning, produktutveckling, planering).
6.2Ytterligare information
Denna utbildningsplan grundar sig på bestämmelser för den grundläggande högskoleutbildningen vid Högskolan i Jönköping.

För ytterligare information:
Ingenjörshögskolan i Jönköping AB
Box 1026
551 11 Jönköping
Tel. 036-15 77 00
Fax. 036-10 05 98
Webb : http://www.ing.hj.se