Utbildningsplan GDW06

Välj startår
2006
Utbildningsplan: GDW06
1Utbildningsmål
1.1Mål för högskoleingenjörsutbildningen vid Ingenjörshögskolan i Jönköping
1.1.1Generella mål för högskoleexamen med inriktning
För att erhålla högskoleexamen skall studenten;
- ha goda kunskaper och förtrogenhet med tillämpad teknik för att kunna verka inom det valda teknikområdet,
- kunna delta i arbetsgrupper och i projektgrupper som enskild medlem eller som grupp-/projektledare,
- ha kunskaper om etik och miljöfrågor, kvalitetsstyrning, arbetsorganisation och ekonomistyrning för att kunna delta i ett företags löpande arbete,
- besitta goda kunskaper om aktuella datorverktyg inom det valda teknikområdet,
- ha god förmåga att uttrycka sig muntligt och skriftligt på svenska,
- ha beredskap för att verka i en internationell miljö.

Ovanstående grundar sig på målen i högskolelagen, 1 kap, 9 § samt på utbildningskonceptet vid Ingenjörshögskolan i Jönköping.
1.1.2Programspecifikt mål
Studenten ska efter genomgången utbildning ha kunskaper och färdigheter inom grafisk design och webbutveckling för att självständigt kunna utforma interaktiva och väldesignade webbplatser.

Utbildningen ger grundläggande kunskaper om visuell kommunikation, där färg, form, bild och typografi spelar en viktig roll.

Utöver de generella målen ska studenten även ha tillägnat sig kunskaper inom

- Databaser
- Webbprogrammering
- Multimedia
- Grafisk teknik
- 3D-grafik
- Fotografering och digital bildhantering
- Videoredigering
1.2Mål för teknologie kandidatexamen vid Ingenjörshögskolan i Jönköping
2Utbildningsupplägg/profil
2.1Programbeskrivning
Internet har blivit vår viktigaste källa för kommunikation och information och det krävs många olika kompetenser för att kunna skapa dynamiska och interaktiva webbplatser som är estetiskt tilltalande och användarvänliga. Den här utbildningen ger kunskaper för, och insikt i, flera av de yrkesroller som är förknippade med webbutveckling och grafisk design.
Studenten lär sig att hantera de vanligaste programvarorna på marknaden inom såväl bildhantering, video, multimedia som 3D-grafik.
Utbildningen ger även kunskaper i databashantering och webbprogrammering anpassade för olika plattformar.

Genusperspektiv beaktas i utbildningen så att pedagogik och innehåll passar båda könen.
2.2Studieformer
Undervisningen består av föreläsningar, laborationer och projekt. Projekten kan ibland bedrivas individuellt för att främja ett kreativt och självständigt arbetssätt och ibland i grupp för att öka samarbetsförmågan. 10 poäng av utbildningen genomförs som arbetsplatsförlagd utbildning.
2.3Examination och betyg
Examination anordnas i varje kurs eller delkurs.

Extra examinationstillfällen ges enligt fastställd tidplan under året.
Kurser
KurskodKursnamnPoängNivåÄmne
År 1
TINA06Intern kommunikation2,5AInformatik
TMAA02Matematik5AMatematik/Tillämpad matematik
TGRA06Grafisk kommunikation och design5ADatateknik
TFOA06Foto och bildkommunikation5ADatateknik
TRÖA06Rörlig bild2,5ADatateknik
TMKA06Marknadskommunikation5ADatateknik
TWPA06Webbprogrammering med databaser5ADatateknik
TWEA06Webbprogrammering5ADatateknik
TWMA06Webbaserad multimedia5ADatateknik
År 2
TGSB17Grafisk design och skissteknik7,5hp Datateknik
TWUB17Webbutvecklingsprojekt7,5hp Datateknik
T3GB173D-Grafik7,5hp Datateknik
TARB17Affärsrätt och kalkylering7,5hp Företagsekonomi
TAFB18Arbetsplatsförlagt projekt15hp Datateknik
Valbara kurser
KurskodKursnamnPoängNivåÄmne
År 2
TADA18Animation som designmedel och konstnärlig uttrycksform7,5hp Datateknik
TMOB18Mobila tjänster7,5hp Datateknik
TMSA17Marknadsföring och säljteknik7,5hp Företagsekonomi
TPVB18Produktvisualisering och Design7,5hp Datateknik
4Examen och Examenskrav
4.1Examen
Högskoleexamen 80 poäng med inriktning Grafisk design och Webbutveckling. Möjlighet att komplettera utbildningen till Högskoleingenjörsexamen i Datateknik.

Degree of University Diploma of Science in Graphic design and Web Technology.
5Behörighetsskrav och urvalsregler
5.1Behörighetskrav
Grundläggande behörighet samt särskild behörighet (lägst betyget Godkänd/3) i:
- Matematik kurs B eller 1 åk HSENT Te El eller 2 åk MuSoEkDu eller etapp 2.
- Engelska kurs A eller 2 åk på två- eller treårig linje eller etapp 2.

Saknas formell behörighet, kan Ingenjörshögskolan pröva den reella kompetensen hos den sökande om denne anser sig ha inhämtat motsvarande kunskaper på annat sätt. Syftet är att bedöma den samlade kompetensen och om den sökande har möjlighet att klara vald utbildning. Reell kompetens kan handla om kunskaper och erfarenheter från arbetsliv, längre utlandsvistelse eller annan kursverksamhet.

Kurser ingående i programmet kan läsas som fristående kurser i mån av plats och respektive behörighetskrav framgår av kursplanen.
5.2Urvalsregler
Betygsurval (B) och provurval från högskoleprovet (P) med fördelningen:
B/P (%) 65/35.
6Övrig information
6.1Arbetsområden efter examen
Efter utbildningen är du redo att börja arbeta med digital medieproduktion och grafisk formgivning för trycksaker, tidningar, webbplatser och intranät och andra kvalificerade arbeten inom tryckta och elektroniska medier. Du kan också tänkas jobba som projektledare för större eller mindre webbprojekt. Den här typen av arbetsuppgifter finns t ex på de flesta större eller mindre företags informations- och marknadsavdelningar, inom reklambranschen, dagspress och webbyråer.
Dina kunskaper tillämpar du främst under en längre praktikperiod (ingår i årskurs 2), men också i mindre företagsanknutna projekt under utbildningstiden. Vill du läsa vidare på Ingenjörshögskolan efteråt, så har du platsgaranti till datautbildningarna.
6.2Ytterligare information
Denna utbildningsplan grundar sig på bestämmelser för den grundläggande högskoleutbildningen vid Högskolan i Jönköping.
För ytterligare information:
Ingenjörshögskolan i Jönköping AB
Box 1026
551 11 Jönköping
Tel. 036-10 10 00
Fax. 036-10 05 98
Webb : http://www.ing.hj.se