Utbildningsplan PL05

Välj startår
2005
2006
Utbildningsplan: PL05
1Utbildningsmål
1.1Mål för högskoleingenjörsutbildningen vid Ingenjörshögskolan i Jönköping
1.1.1Generella mål för högskoleexamen med inriktning
För att erhålla högskoleexamen skall studenten;
- ha goda kunskaper och förtrogenhet med tillämpad teknik för att kunna verka inom det valda teknikområdet,
- kunna delta i arbetsgrupper och i projektgrupper som enskild medlem eller som grupp-/projektledare,
- ha kunskaper om etik och miljöfrågor, kvalitetsstyrning, arbetsorganisation och ekonomistyrning för att kunna delta i ett företags löpande arbete,
- besitta goda kunskaper om aktuella datorverktyg inom det valda teknikområdet,
- ha god förmåga att uttrycka sig muntligt och skriftligt på svenska,
- ha beredskap för att verka i en internationell miljö.

Ovanstående grundar sig på målen i högskolelagen, 1 kap, 9 § samt på utbildningskonceptet vid Ingenjörshögskolan i Jönköping.
1.1.2Programspecifikt mål
Studenten ska efter genomgången utbildning ha grundläggande färdigheter i teknik, ekonomi och organisering av teknikbaserad verksamhet för att självständigt kunna ta ansvar för arbete med en sådan verksamhets utveckling och drift. Detta innebär att studenten utöver de generella målen ska tillägna sig;

- fördjupade kunskaper i produktionssystem
- goda kunskaper i kvalitetsstyrning
- goda kunskaper i logistik
- goda kunskaper i ledarskap och organisation
- grundläggande kunskaper i ergonomi och miljö
- grundläggande kunskaper i produktionsekonomi.
1.2Mål för teknologie kandidatexamen vid Ingenjörshögskolan i Jönköping
2Utbildningsupplägg/profil
2.1Programbeskrivning
Många svenska företag har drabbats av konkurrensen från låglöneländer. Kraven på förändringar hårdnar. Sveriges industrier möter konkurrensen med att rationalisera och effektivisera produktionen. För att möta kraven från omvärlden behöver företagen arbetskraft med kunskaper inom kvalitet, logistik, ergonomi, miljö och ekonomi. Utbildningen är anpassad för att möta företagens ökade behov av kompetens inom dessa områden och ger även en bred allmänkunskap samt insikt i företagens villkor.

Genusperspektiv beaktas i utbildningen så att padagogik och innehåll passar båda könen.
2.2Studieformer
Undervisningen består av föreläsningar, lektioner, övningar, laborationer och projekt.
20 poäng av utbildningen genomförs som arbetsplatsförlagda projekt.
2.3Examination och betyg
Examination anordnas i varje kurs eller delkurs. Examinationen och betygssättningen framgår av respektive kursplan.

Extra examinationstillfällen ges enligt fastställd tidplan under året.
Kurser
KurskodKursnamnPoängNivåÄmne
År 1
TPGA05Presentationsteknik, gruppsamverkan och datoranvändning5AInformatik
TMAA05Matematik5AMatematik/Tillämpad matematik
TO1A05Organisation, ledarskap och förändring 15AInd. org. och ekonomi
TO2A05Organisation, ledarskap och förändring 25AInd. org. och ekonomi
TK1A06Kvalitet och miljöledningssystem 15AInd. org. och ekonomi
TK2A06Kvalitets- och miljöledningssystem 25AInd. org. och ekonomi
TMTA06Materialteknik5AMaskinteknik
TPLA06Projektledning5AInd. org. och ekonomi
År 2
T2LA06Logistik och MPS 25AInd. org. och ekonomi
TENA06Teknisk engelska5AEngelska
TLOA06Logistik och MPS 15AInd. org. och ekonomi
TPSA06Produktionssystem och ekonomi 15AInd. org. och ekonomi
TK2A07Kvalitets- och miljöledningssystem, fördjupning 25AInd. org. och ekonomi
TEAA06Ergonomi och arbetsmiljö5AInd. org. och ekonomi
TK1A07Kvalitet och miljöledningssystem, fördjupning 15AInd. org. och ekonomi
TPSA07Produktionssystem och ekonomi 25AInd. org. och ekonomi
4Examen och Examenskrav
4.1Examen
Högskoleexamen 80 poäng med inriktning mot Produktionsledning.

Degree of University Diploma of Science in Industrial engineering and Management.
Specialisation: Production management.
5Behörighetsskrav och urvalsregler
5.1Behörighetskrav
Grundläggande behörighet.

Saknas formell behörighet, kan Ingenjörshögskolan pröva den reella kompetensen hos den sökande om denne anser sig ha inhämtat motsvarande kunskaper på annat sätt. Syftet är att bedöma den samlade kompetensen och om den sökande har möjlighet att klara vald utbildning. Reell kompetens kan handla om kunskaper och erfarenheter från arbetsliv, längre utlandsvistelse eller annan kursverksamhet.

Kurs ingående i programmet kan läsas som fristående kurs i mån av plats.
Respektive behörighetskrav framgår av kursplanen.
5.2Urvalsregler
Betygsurval (B) och provurval från högskoleprovet (P) med fördelningen:
B/P (%) 65/35.
6Övrig information
6.1Arbetsområden efter examen
Utbildningen leder till ledande befattningar och arbetsuppgifter inom tillverkningsindustrin som produktionsledare, logistiker, MPS-ansvarig eller kvalitetschef.
6.2Ytterligare information
Denna utbildningsplan grundar sig på bestämmelser för den grundläggande högskoleutbildningen vid Högskolan i Jönköping.
För ytterligare information:
Ingenjörshögskolan i Jönköping AB
Box 1026
551 11 Jönköping
Tel. 036-15 77 00
Fax. 036-10 05 98
Webb : http://www.ing.hj.se