Kursplan

Speldynamik  5 poäng
TSDA06
Game dynamics

Nivå:A
Ämneskod:DTA
Utbildningsomr:TE

MÅL
Den studerande skall efter genomgången kurs kunna skapa interaktiva applikationer där fysikaliska förlopp och olika effekter på ett naturtroget sätt simuleras. Den studerande skall även efter genomgången kurs kunna hantera för området relevant matematik samt ha förståelse för hur matematiska begrepp integreras i programkoden.

KURSINNEHÅLL
- Simulering av effekter och fysikaliska förlopp
- Kollisionsdetektion och kollisionsrespons i 2 och 3 dimensioner
- Trigonometri
- Vektorer

FÖRKUNSKAPER/BEHÖRIGHET
Enligt programmets behörighetskrav.

UNDERVISNING
Föreläsningar, övningar, laborationer och projekt.

EXAMINATION
Tentamen 1 p.
Laborationer och projekt 4 p.

BETYG
Som betyg på kursen används betygsgraderna Underkänd, 3, 4 och 5.

KURSLITTERATUR
 Kurslitteratur meddelas senare.