Kursplan

Speldynamik och AI  5 poäng
TSAA06
Game dynamics and AI

Nivå:A
Ämneskod:DTA
Utbildningsomr:TE

MÅL
Den studerande skall efter genomgången kurs kunna skapa interaktiva produktioner där applikationen kontrollerar och beräknar vissa händelser och förlopp. Den studerande skall även efter genomgången kurs kunna skapa komplexa applikationer där fysikaliska förlopp och olika effekter på ett naturtroget sätt simuleras.

KURSINNEHÅLL
- Interaktiv animation
- Simulering av effekter och fysikaliska förlopp
- Datorstyrda applikationsdelar (medspelare/motspelare)
- Tillståndsmaskiner och sökalgoritmer
- Händelseberoende (Event-driven) applikationsdesign

FÖRKUNSKAPER/BEHÖRIGHET
Enligt programmets behörighetskrav.

UNDERVISNING
Föreläsningar, övningar, laborationer och projekt.

EXAMINATION
Tentamen 2 p.
Laborationer och projekt 3 p.

BETYG
Som betyg på kursen används betygsgraderna Underkänd, 3, 4 och 5.

KURSLITTERATUR
 Kurslitteratur meddelas senare.