Kursplan

Spelutveckling 3D  5 poäng
TS3A06
3D game development

Nivå:A
Ämneskod:DTA
Utbildningsomr:TE

MÅL
Den studerande skall efter genomgången kurs kunna skapa interaktiva 3D (tre dimensionella) spel och ha god förståelse för objektorienterad programmering. Den studerande skall även efter genomgången kurs kunna strukturera större kodmängder samt uppvisa goda kunskaper i minst ett programmeringsspråk.

KURSINNEHÅLL
- Koordinater och geometri i 3D rymd
- Speluppbyggnad för 3D spel
- Objektorienterad programmering
- Interaktionsmetoder och spelmoment

FÖRKUNSKAPER/BEHÖRIGHET
Enligt programmets behörighetskrav.

UNDERVISNING
Föreläsningar, övningar, laborationer och projekt.

EXAMINATION
Tentamen 2 p.
Laborationer och projekt 3 p.

BETYG
Som betyg på kursen används betygsgraderna Underkänd, 3, 4 och 5.

KURSLITTERATUR
 Kurslitteratur meddelas senare.