Kursplan

Rörelse och animation 1  5 poäng
TRAA06
Movement and animation 1

Nivå:A
Ämneskod:IFO
Utbildningsomr:TE

MÅL
Den studerande skall efter genomgången kurs kunna animera, efterbearbeta och komponera fiktiva miljöer utifrån kompositionens grunder. Den studerande skall även efter genomgången kurs kunna förstå och implementera rätt typ av lösning inom digital komposition.

KURSINNEHÅLL
- Animationens grunder
- Film- och animationshistorik
- Digital komposition (Compositing)
- Efterbearbetningsflödet (Post production)

FÖRKUNSKAPER/BEHÖRIGHET
Enligt programmets behörighetskrav.

UNDERVISNING
Föreläsningar, övningar, laborationer och projekt.

EXAMINATION
Tentamen 1 p.
Laborationer och projekt 4 p.

BETYG
Som betyg på kursen används betygsgraderna Underkänd, 3, 4 och 5.

KURSLITTERATUR
 Kurslitteratur meddelas senare.