Kursplan

Rörelse och animation 2  5 poäng
TR2A06
Movement and animation 2

Nivå:A
Ämneskod:IFO
Utbildningsomr:TE

MÅL
Den studerande skall efter genomgången kurs kunna göra animationer med digitala hjälpmedel och ge olika objekt ett trovärdigt rörelsemönster. Den studerande skall även efter genomgången kurs kunna förutse olika digitala teknikers möjligheter och begränsningar.

KURSINNEHÅLL
- Rörelseskapandets historik och grunder
- Rörelsens fysiska uttrycksfaktorer och tempo
- Formers rörelsespråk
- Rörelsens framställningstekniker och hjälpmedel
- Rörelsens möjligheter och begränsningar i digital miljö

FÖRKUNSKAPER/BEHÖRIGHET
Enligt programmets behörighetskrav.

UNDERVISNING
Föreläsningar, övningar, laborationer och projekt.

EXAMINATION
Tentamen 2 p.
Laborationer och projekt 3 p.

BETYG
Som betyg på kursen används betygsgraderna Underkänd, 3, 4 och 5.

KURSLITTERATUR
 Kurslitteratur meddelas senare.