Kursplan

Produktionsprocess  10 poäng
TPPA07
Production process

Nivå:A
Ämneskod:DTA
Utbildningsomr:TE

MÅL
Den studerande skall efter genomgången kurs kunna använda sig av den kunskap utbildningen givit och genomföra ett större projekt inom utbildningens profilområde. Projektet ska spänna från idé till leverans och omfatta utrednings- och planeringsarbete, konstruktion och genomförande samt dokumentation och redovisning. Arbetet ska planeras och bedrivas utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt.

Projektet görs enskilt eller i grupp och i nära samverkan med företag, organisationer eller myndigheter.

KURSINNEHÅLL
- Projektplanering
- Projektgenomförande
- Analys och dokumentation
- Rapport och redovisning

FÖRKUNSKAPER/BEHÖRIGHET
Enligt programmets behörighetskrav.

UNDERVISNING
Handledning.

EXAMINATION
Redovisning av projekt 10 p.

BETYG
Som betyg på kursen används betygsgraderna Underkänd, 3, 4 och 5.

KURSLITTERATUR
 Kurslitteratur meddelas senare.