Kursplan

Nätverk och databasteknik  5 poäng
TNDA06
Network and database technology

Nivå:A
Ämneskod:DTA
Utbildningsomr:TE

MÅL
Den studerande skall efter genomgången kurs kunna skapa fleranvändarapplikationer där interaktion sker över lokalt nätverk och/eller Internet. Den studerande skall även efter genomgången kurs kunna skapa applikationer som i realtid hämtar speldata från en databas.

KURSINNEHÅLL
- Server och klient
- Meddelandehantering
- Tidsbaserad rörelse
- Nätverkstrafik och meddelandepaket
- Databasstyrd applikationsdesign
- Realtidsimport av speldata

FÖRKUNSKAPER/BEHÖRIGHET
Enligt programmets behörighetskrav.

UNDERVISNING
Föreläsningar, övningar, laborationer och projekt.

EXAMINATION
Tentamen 2 p.
Laborationer och projekt 3 p.

BETYG
Som betyg på kursen används betygsgraderna Underkänd, 3, 4 och 5.

KURSLITTERATUR
 Kurslitteratur meddelas senare.