Kursplan

Multimedia  5 poäng
TMUB05
Multimedia

Nivå:B
Ämneskod:DTA
Utbildningsomr:TE

MÅL
Målet med kursen är att ge den studerande en inblick i hur digitala medier kan kombineras för att skapa multimediala applikationer. Kursen förklarar hur CD-ROM-, DVD- och Internetbaserade multimedieprojekt kan planeras och genomföras. Den studerande får i olika projekt skapa egna multimediala applikationer som är målgruppsanpassade, funktionella och tekniskt avancerade. Även nyare områden som Internet och mobila enheter berörs under kursen.

KURSINNEHÅLL
Sidbeskrivningsspråk
Planering av interaktiva applikationer
Utvecklingsmiljöer och författarverktyg
Multimedieprogrammering
Grafik- och ljudteori
Video och animering
Multimedia för Internet

FÖRKUNSKAPER/BEHÖRIGHET
Programmeringsmetoder 5p, PC-teknik 5p eller motsvarande.

UNDERVISNING
Föreläsningar, laborationer och projekt

EXAMINATION
Tentamen 2 p
Laborationer och projekt 3 p

BETYG
Som betyg på tentamen och kursen som helhet används betygsgraderna Underkänd, 3, 4 och 5. Laborationer och projekt betygsätts med Godkänd eller Underkänd.

KURSLITTERATUR
KurslitteraturTitel: DIGITAL MULTIMEDIA
Författare: Niel och Jenny Chapman
Förlag: John Wiley & Sons
ISBN: 0470858907