Kursplan

Ljud- och 3D för spel  5 poäng
TL3A06
Sound and 3D for games

Nivå:A
Ämneskod:DTA
Utbildningsomr:TE

MÅL
Den studerande skall efter genomgången kurs kunna spela in, redigera och komprimera ljud i lämpliga och optimerade format samt göra ljudanalyser och använda programvaror för digital ljudredigering. Den studerande skall även efter genomgången kurs kunna skapa interaktiva 3D (tre dimensionella) spelmiljöer och använda programvaror för 3D-produktion.

KURSINNEHÅLL
- Ljudinspelning, sampling och mixning
- Filformat och standarder
- Analys av ljud
- Modellering av objekt
- Ljussättning och texturering
- Programvara för 3D-produktion

FÖRKUNSKAPER/BEHÖRIGHET
Enligt programmets behörighetskrav.

UNDERVISNING
Föreläsningar, övningar, laborationer och projekt.

EXAMINATION
Tentamen 2 p.
Laborationer och projekt 3 p.

BETYG
Som betyg på kursen används betygsgraderna Underkänd, 3, 4 och 5.

KURSLITTERATUR
 Kurslitteratur meddelas senare.