Kursplan

Kommersiell produktion 2  10 poäng
TKPA07
Commercial production 2

Nivå:A
Ämneskod:DTA
Utbildningsomr:TE

MÅL
Den studerande ska efter genomgången kurs ha fördjupade praktiska kunskaper och färdigheter inom ramen för innehållet i kursen Kommersiell produktion 1.

KURSINNEHÅLL
- Arbetsplatsförlagt projekt
- Rapport
- Redovisning

FÖRKUNSKAPER/BEHÖRIGHET
Genomgången kurs Kommersiell produktion 1, 5 p eller motsvarande.

UNDERVISNING
Kursen genomförs som ett arbetsplatsförlagt projekt med handledning.

EXAMINATION
Redovisning av arbetsplatsförlagt projekt 10 p.

BETYG
Som betyg används betygsgraderna Godkänd och Underkänd.

KURSLITTERATUR
 Kurslitteratur meddelas senare.