Kursplan

Kommersiell produktion 1  5 poäng
TKPA06
Commercial production 1

Nivå:A
Ämneskod:IFO
Utbildningsomr:TE

MÅL
Den studerande skall efter genomgången kurs kunna redogöra för hur en affärsmässig prduktion planeras och genomförs. Den studerande skall även kunna redogöra för juridiken inom medieområdet samt beskriva grunderna för ledarskap och etik i yrkeslivet.

KURSINNEHÅLL
- Effektiv affärsmässig produktion
- Ekonomi och företagande
- Marknadsanalys och marknadsföring
- Affärsnytta och kundbehov
- Affärs- och medierätt
- Ledarskap och etik

FÖRKUNSKAPER/BEHÖRIGHET
Enligt programmets behörighetskrav.

UNDERVISNING
Föreläsningar, övningar, laborationer och projekt.

EXAMINATION
Tentamen 5 p.

BETYG
Som betyg på kursen används betygsgraderna Underkänd, 3, 4 och 5.

KURSLITTERATUR
 Kurslitteratur meddelas senare.