Kursplan

Ingenjörsmetodik 2  2,5 poäng
TIMA06
Engineering Methods 2

Nivå:A
Ämneskod:TEA
Utbildningsomr:TE

MÅL
Studenten ska utveckla sin förmåga att självständigt planera och genomföra ett arbete av undersökande och utredande karaktär i nära samverkan med ett fadderföretag. Vidare ska studenten:
- utveckla sina kunskaper i praktiskt projektarbete
- vidga allmänbildningen och kunskapen både inom och utanför det valda teknikområdet
- utveckla den analytiska förmågan
- skapa en trygghet inför projektredovisningar
- ha kännedom om och reflektera över etiska problem i näringslivet
- få en inblick i hur teori och praktik hänger samman i utbildningen och kunna reflektera över innehållet utifrån ett helhetsperspektiv.

KURSINNEHÅLL
- Etik i näringslivet
- Analysteknik
- Företagsutveckling
- Processkunskap
- Oppositionsteknik
- Skriftlig språkbehandling
- Studier av skön- och facklitteratur

FÖRKUNSKAPER/BEHÖRIGHET
Enligt programmets behörighetskrav.

UNDERVISNING
Föreläsningar, fadderträffar, handledarträffar, litteraturstudier och projektarbete. Som en röd tråd genom kursen går kontakterna med ett fadderföretag.

EXAMINATION
Examinationen sker vid en handledarträff, ett seminarium och en rapport (Rapport 2) samt via närvaro under övriga schemalagda aktiviteter.

BETYG
Som betyg används betygsgraderna Godkänd eller Underkänd.

KURSLITTERATUR
Frivillig LitteraturMinst fyra titlar från litteraturlista, varav två från det naturvetenskapligt/tekniska området och två från det skönlitterära området.