Kursplan

Ingenjörsmetodik 1  2,5 poäng
TIMA05
Engineering Methods 1

Nivå:A
Ämneskod:TEA
Utbildningsomr:TE

MÅL
Studenten ska få inblick i och förståelse för ingenjörens arbetsområde. Dessutom ska studenten:
- vidga allmänbildningen och kunskapen både inom
och utanför det valda teknikområdet
- öva förmågan att ta egna initiativ
- utveckla sina kunskaper och färdigheter i att uttrycka sig
i tal och skrift.

KURSINNEHÅLL
- Planering och genomförande av fadderföretagsbesök
- Biblioteksintroduktion med databassökning
- Studier av skön- och facklitteratur
- Processkunskap
- Tekniska rapporter
- Jämställdhetsfrågor

FÖRKUNSKAPER/BEHÖRIGHET
Enligt programmets behörighetskrav.

UNDERVISNING
Föreläsningar, fadderträffar, handledarträffar, litteraturstudier och projektarbete. Som en röd tråd genom kursen går kontakterna med ett fadderföretag.

EXAMINATION
Examinationen sker vid två handledarträffar och en rapport (Rapport 1) samt via närvaro under övriga schemalagda aktiviteter.

BETYG
Som betyg används betygsgraderna Godkänd eller Underkänd.

KURSLITTERATUR
KurslitteraturMinst fyra titlar från litteraturlista, varav två från det naturvetenskaplig/tekniska området och två från det skönlitterära området.
 Titel: SVENSKA SKRIVREGLER
Författare: Svenska språknämnden
Förlag:
ISBN: 47-04974-X