Kursplan

Grafisk kommunikation 2  10 poäng
TGKA06
Graphic communications 2

Nivå:A
Ämneskod:DTA
Utbildningsomr:TE

MÅL
Den studerande ska efter genomgången kurs ha fördjupade praktiska kunskaper och färdigheter inom ramen för innehållet i kursen Grafisk kommunikation 1.

KURSINNEHÅLL
- Arbetsplatsförlagt projekt
- Rapport
- Redovisning

FÖRKUNSKAPER/BEHÖRIGHET
Genomgången kurs Grafisk kommunikation 1, 5p eller motsvarande.

UNDERVISNING
Kursen genomförs som ett arbetsplatsförlagt projekt med handledning.

EXAMINATION
Redovisning av arbetsplatsförlaget projekt 10 p.

BETYG
Som betyg används betygsgraderna Godkänd och Underkänd.

KURSLITTERATUR
 Kurslitteratur meddelas senare.