Kursplan

3D-animation 2  5 poäng
TANA06
3D animation 2

Nivå:A
Ämneskod:DTA
Utbildningsomr:TE

MÅL
Den studerande skall efter genomgången kurs kunna skapa och animera avancerade 3D-miljöer. Den studerande skall även efter genomgången kurs kunna använda programvaror för 3D-animation och efterproduktion av 3D-filmer.

KURSINNEHÅLL
- 3D-animation
- Scriptspråksprogrammering för 3D-miljöer
- Programvara för 3D-animering och efterproduktion

FÖRKUNSKAPER/BEHÖRIGHET
Enligt programmets behörighetskrav.

UNDERVISNING
Föreläsningar, övningar, laborationer och projekt.

EXAMINATION
Tentamen 2 p.
Laborationer och projekt 3 p.

BETYG
Som betyg på kursen används betygsgraderna Underkänd, 3, 4 och 5.

KURSLITTERATUR
 Kurslitteratur meddelas senare.