Kursplan

Animation som designmedel och konstnärlig uttrycksform  5 poäng
TADA05
Animation and fine arts

Nivå:A
Ämneskod:DTA
Utbildningsomr:TE

MÅL
Kursen ska ge en inblick i hur man vid utveckling av t ex multimediaprodukter kan se animationens möjligheter som designmedel och konstnärlig uttrycksform

KURSINNEHÅLL
- Grundläggande kunskaper om animation som designmedel och konstnärligt uttrycksform.
- Grundläggande färdigheter i att framställa animation.
- Övning i att arbeta i mångdisciplinärt sammanhang med inslag av teknisk, kommunikativ och konstnärlig kompetens.

FÖRKUNSKAPER/BEHÖRIGHET
Genomgången kurs i Multimedia (alternativt parallell läsning av kurs i Multimedia), 5 poäng eller motsvarande.

UNDERVISNING
Föreläsningar och övningar.

EXAMINATION
Exponering och analys av slutproduktionerna. Skriftlig uppgift.

BETYG
Som betyg används betygsgraderna Underkänd, 3, 4 och 5.

KURSLITTERATUR
KurslitteraturKurslitteratur meddelas senare