Kursplan

Matematisk analys D  5 poäng
TADA00:2
Basic calculuc

Nivå:A
Ämneskod:MAA
Utbildningsomr:NA

MÅL
Kursen avser att ge grundläggande kunskaper om funktioner, derivator och integraler vilket utgör basen för de flesta beräkningarna inom modern teknologi.

KURSINNEHÅLL
- Funktionslära
- Gränsvärden, kontinuitet
- Derivator
- Tillämpningar av derivator
- Primitiva funktioner
- Integraler
- Tillämpningar av integraler
- Första ordningens ordinära differentialekvationer med tillämpningsexempel

FÖRKUNSKAPER/BEHÖRIGHET
Enligt programmets behörighetskrav.

UNDERVISNING
Föreläsningar, räkneövningar/seminarier och datorlaborationer med MATLAB.

EXAMINATION
Examination 5p

BETYG
Som betyg används betygsgraderna Underkänd, 3, 4 och 5.

KURSLITTERATUR
KurslitteraturTitel: MATEMATIK FÖR INGENJÖRER
Författare: Staffan Rodhe/Håkan Sollervall
Förlag: Bokförlaget KUB
ISBN: 91-89104-01-3
 Titel: MATHEMATICS HANDBOOK FOR SCIENCE AND ENGINEERING
Författare: Lennart Råde, Bertil Westergren
Förlag: Studentlitteratur
ISBN: 9144008392